Bestellen

Actievoorwaarden Clear “Eten-Meten-Weten” onderzoek

1. De promotor Clear is bezig met een traject om vergoed te worden door de ziektekostenverzekeraar. Een noodzakelijk onderdeel van dit traject is een gebruikersonderzoek waarvoor wij met regelmaat deelnemers zoeken, die zonder betaling mee kunnen doen. 

Sta je inmiddels op de wachtlijst? Je hoeft dan niets te doen, we nemen binnen 1 maand contact met je op indien je in aanmerking komt. Houd je e-mail in de gaten.

1.1 De promotor van dit onderzoek is Clear BV, geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 75846136 te Amsterdam, met bezoekadres IJsbaanpad 2, 1076 CV te Amsterdam.

2. Het onderzoek en de voorwaarden

2.1 De titel van het onderzoek is ‘’Eten-Meten-Weten’’ en in aanmerking komende personen kunnen deelnemen aan ons 12 weken durende diabetes type 2 behandeling in overeenstemming met deze actievoorwaarden.

2.2 De campagne staat open voor:

(a) personen van 18 jaar of ouder die in Nederland wonen, met diabetes T2.

(b) personen die het FreeStyle Libre-systeem of het FreeStyle Libre 2-systeem nog niet hebben gebruikt of getest; Dit in verband met het bestellen van de Freestyle libre app**.

**(b1) Dit geld niet wanneer je al zelf beschikt over de Freestyle Libre sensor.

(c) mensen die in beschikking zijn over de juiste telefoon met NFC technologie.

(d) mensen die gemotiveerd zijn om voedingsverandering/leefstijl veranderingen toe te passen

(e) mensen die geen medische complicaties hebben die een deelname in de weg staan

2.3 Door deel te nemen aan het onderzoek ‘’Eten-Meten-Weten’’, bevestig je dat je voldoet aan 2.2.

1. Je akkoord gaat met alle handelingen en voorwaarden die je moet voltooien tijdens het ‘’Eten-Meten-Weten’’ onderzoek,
i. Dagelijks (ten minste 1x per 8 uur) scannen van de sensor en het loggen van ten minste 2 maaltijden per dag in de Clear app.

ii. Het invullen van (in totaal 6) vragenlijsten voor, tijdens en na het programma,
iii. Eventueel deelname aan een telefonische klanttevredenheid gesprek (max 1u).

2. Ook ga je akkoord om op onze maillijst te worden gezet voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Hier kun je je ten alle tijden voor afmelden.

2.4 Voordat je naar een aanvraag indient, moet je ervoor zorgen dat je de doeleinden hebt gelezen en begrepen waarvoor het ‘’Eten-Meten-Weten’’ onderzoek moet worden gebruikt. Deze informatie is beschikbaar op https://www.clear.bio/nl/diabetes/ 

2.5 Er geldt een limiet van één (1) aanmelding per persoon. Wel kan er voorrang verstrekt worden wanneer je meerdere andere personen aanmeldt voor dit onderzoek of als je al in beschikking bent van de glucose sensor.

2.6 Indien je tijdens het onderzoek zelf besluit om te stoppen, dan brengen we de kosten van het programma (€129 voor 1 sensor en €199 voor 2 sensoren) in rekening.

3. Hoe kan je meedoen?

3.1 De campagne begint op 1 Maart 2022 om 00.01 uur (“Openingsdatum”). Clear zal gebruikers op haar website op de hoogte stellen van de sluitingsdatum. 

3.2 Om deel te kunnen nemen aan het  ‘’Eten-Meten-Weten’ onderoek, vul je de gegevens en de vragenlijst in die zijn opgenomen in het aanvraagformulier.

3.3 Zodra het aanvraagformulier is ingediend, zal Clear uw gegevens controleren. Antwoorden op de inclusievragenlijst in het aanvraagformulier moeten correct worden beantwoord om in aanmerking te komen voor het ‘’Eten-Meten-Weten’’ onderzoek. Zodra de validatie door Clear is voltooid, ontvang je een email waarin aangegeven wordt dat je bent aangemeld voor het  ‘’Eten-Meten-Weten’’ onderzoek en je op onze wachtlijst gezet wordt. 

3.4 Er is geen aankoop nodig en er zijn geen kosten verbonden aan registratie, voor gebruik van de Clear app of voor verzending van het sensor.

3.5 Door het indienen van een aanvraagformulier ga je ermee akkoord met  de actievoorwaarden en de algemene voorwaarden.

3.6  Er zal geen alternatief in contanten of een alternatieve prijs voor het ‘’Eten-Meten-Weten’’ onderzoek zijn.

3.7 Clear is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van deze actie en/of als gevolg van een verstoring, onderbreking of beëindiging van deze actie. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Clear voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Clear of zijn medewerkers. 

3.8 Door het indienen van een inschrijfformulier schrijf je je in voor deze actie en ben je gebonden aan deze algemene voorwaarden. Inschrijvingen die niet compleet zijn of niet voldoen aan deze algemene voorwaarden , kunnen naar het redelijk oordeel van Clear als ongeldig worden beschouwd en niet in aanmerking worden genomen.

3.9 Clear is niet aansprakelijk voor enige verstoring van deze campagne om redenen buiten de redelijke controle van Clear. In geval van verstoring van deze campagne zal Clear haar redelijke inspanningen doen om de verstoring op te lossen en de campagne te hervatten op een manier die eerlijk is voor de deelnemers.

3.10 Clear behoudt zich het recht voor om het tijdstip van kennisgeving uit te stellen.

4. Gegevensbescherming

4.1 Je gaat ermee akkoord dat de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt alleen toegankelijk zijn voor Clear en de partijen met wie Clear samenwerkt, om je te kunnen voorzien van je gepersonaliseerde advies, binnen deze campagne. Geanonimiseerde, niet naar persoon herleidbare data worden binnen Clear verzameld voor verbetering van onze producten en wetenschappelijk onderzoek naar voeding en gezondheid. Ons privacybeleid vind je op https://www.clear.bio/nl/privacy-verklaring/

5. Algemeen

5.1 Indien er enige reden is om aan te nemen dat er sprake is van een schending van deze algemene voorwaarden, kan Clear zich naar eigen goeddunken het recht voorbehouden je uit te sluiten van deelname aan het ‘’Eten-Meten-Weten’’ onderzoek.

5.2 Clear kan elke deelnemer diskwalificeren die volgens haar de eerlijke werking van dit ‘’Eten-Meten-Weten’’ onderzoek heeft verstoord of heeft geprobeerd te verstoren.

5.3 Clear behoudt zich het recht voor om het‘’Eten-Meten-Weten’’ onderzoek ongeldig te verklaren, te annuleren, op te schorten of te wijzigen wanneer dit nodig is.

5.4 Op deze actie en/of deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Alle geschillen (contractueel of buitencontractueel) die voortvloeien uit deze actie en/of algemene voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank van Amsterdam in Nederland.