Privacyverklaring

Omgang persoonsgegevens

Clear.bio verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geven wij hierover de volgende informatie. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Clear Health BV, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister met nummer 87729563 te Amsterdam. Clear Health BV is een dochteronderneming van de holding Clear BV (ingeschreven in het handelsregister met nummer 75846136, gevestigd in Amsterdam). Clear Health BV gebruikt de handelsnaam “Clear.bio”.

Laatste update: 10 januari 2024

Jouw privacy

Bij Clear.bio nemen we je privacy serieus – wij geloven dat je gegevens van jou zijn en dat je daar te allen tijde volledige controle en zichtbaarheid over moet hebben. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen. Alle persoonlijke gegevens blijven binnen Clear.bio en worden versleuteld opgeslagen in Amazon Web Services (AWS).

Hieronder beschrijven we onze procedures om je privacy te waarborgen voor onze website, (web)applicatie en behandelingen (‘diensten’). Als je vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via: privacy@clear.bio.

Clear.bio voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Security Officer aangesteld. Ook hebben we een kwaliteitsmanager. Zij zijn bereikbaar via:

 • Functionaris Gegevensbescherming: privacy@clear.bio
 • Security Officer: securityofficer@clear.bio
 • Quality Manager: quality@clear.bio

Te allen tijde heb je het recht je informatie in te zien, aan te laten passen, te verwijderen of te beperken. Neem daartoe contact op met de FG via bovenstaand e-mailadres.

Om de privacy uitmuntend te waarborgen, maakt Clear.bio gebruik van een ‘privacy information management system’. Hierbij heeft Clear.bio gekozen voor ISO 27701. Tevens hebben we ISO 27001 (informatiebeveiliging), NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg) en ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) geïmplementeerd en succesvol geaudit. Certificaten zijn op verzoek te delen.

Doel en rechtsgrond voor onze verwerking

Clear.bio verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening om deelname aan een Clear.bio behandeling mogelijk te maken, alsmede ten behoeve van communicatie en facturatie. Aanvullend verwerkt Clear.bio persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, het verwerken van administratie, het beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, het archiveren en behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website en het verzenden van e-mailnieuwsbrieven. Wij verwerken deze gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang, zodat we onze website kunnen verbeteren en je eventuele vraag of verzoek in behandeling kan nemen. Daarnaast verwerken we je gegevens op grond van jouw toestemming, bijvoorbeeld wanneer je akkoord gaat met onze cookiebanner of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, het versturen van apptoegang per e-mail en/of eventuele evenementen en het plaatsen van cookies, vraagt Clear.bio voorts jouw toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Clear.bio met jou sluit en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor het verwerken van persoonsgegevens ten aanzien van de gezondheid (zoals medische voorgeschiedenis, bloedwaarden en medicatiegebruik) is nodig voor een contractuele overeenkomst die we met jou aangaan, ofwel direct, of via een verwijzer.

Daarnaast kunnen jouw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Het doel is om de impact van het gebruik van de Clear.bio behandelingen op de gezondheid te bestuderen. Er is geen risico voor jouw privacy, aangezien informatiebeveiliging in overeenstemming is met de AVG-regelgeving. Bij het analyseren van deze gegevens zal er alleen met geanonimiseerde gegevens gewerkt worden.

Welke persoonsgegevens en herkomst wij verzamelen en verwerken

Automatisch verzamelde informatie

We verzamelen automatisch technische informatie en informatie over je bezoek aan onze website om te begrijpen hoe mensen toegang krijgen tot onze informatie (diensten) en om deze in de loop van de tijd te verbeteren.

Technische informatie betreft gegevens zoals IP-adressen, domeinnamen, je browsertype en -versie, tijdzone-instelling, het land van waaruit je ons bezoekt, opgevraagde bestanden, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform. Informatie over je bezoek kan de volledige URL-clickstream naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en tijd), de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s en app-schermen, pagina- en app-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken, mouse-overs) bevatten of hoe de pagina of app wordt verlaten. We houden deze informatie anoniem om je privacy te beschermen. We gebruiken analysepartners (zoals Google Analytics) om het gebruik en verkeer op de website te helpen analyseren.

Lees voor meer informatie ook onze Cookie Policy.

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief

Voor het versturen van de nieuwsbrief verwerkt Clear.bio:

 • voornaam;
 • e-mailadres.

Clear.bio verkrijgt je persoonsgegevens omdat je deze zelf aan haar bekendmaakt. We bewaren je gegevens tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief en kunnen deze gegevens gebruiken voor een persoonlijke opvolging per e-mail. We delen je gegevens nooit met derden.

Als je je inschrijft op de wachtlijst

Clear.bio verwerkt voor de wachtlijst:

 • voornaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer (optioneel);
 • zorgverzekeraar (optioneel);
 • diabetes type 2 status;
 • medicatiegebruik.

Clear.bio verkrijgt je persoonsgegevens omdat je deze zelf aan haar bekendmaakt. We delen je gegevens nooit met derden.

Als je deelnemer wordt

Clear.bio verwerkt bij iedere deelname:

 • achternaam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer.

Bij registratie vanuit de aanvullende verzekering verwerken we tevens:

 • voornaam;
 • burgerservicenummer;
 • polisnummer;
 • geboortedatum.

Bij de aanschaf van een behandeling op onze website verwerken we ook:

 • voornaam.

In sommige gevallen nemen wij contact op met je hoofdbehandelaar (huisarts, praktijkondersteuner of internist) om te overleggen over je gezondheid voor zover deze betrekking heeft op jouw mogelijke deelname aan een Clear.bio behandeling. We gebruiken deze gegevens om je onze diensten te leveren, zoals gepersonaliseerd voedingsadvies op basis van analyse van de door jou verstrekte gegevens.

Bij registratie voor een behandeling zullen we ook jou automatisch inschrijven voor de nieuwsbrief. We bewaren je gegevens tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief en kunnen deze gegevens gebruiken voor een persoonlijke follow-up per mail.

Tijdens deelname verwerken we je suikerspiegelgegevens. Alleen medewerkers binnen het diëtisten- en supportteam hebben toegang tot deze gegevens. Deze gegevens worden gegenereerd door de sensor (aparte voorwaarden zijn van toepassing in het gebruik van de FreeStyle LibreLink app) en suikerspiegelgegevens worden via een derde partij (Vital) geautomatiseerd doorgestuurd naar Clear.bio. FreeStyle Libre is een medisch hulpmiddel van Abbott. Abbott aanvaardt geen aansprakelijkheid over de geleverde diensten. Wanneer een sensor anders dan de FreeStyle Libre wordt gebruikt, welke door Clear.bio wordt ondersteund, worden er geen gegevens over en weer gestuurd via Abbott en Vital.

Met de gegevensverwerkers hebben we, zoals met iedere partner, een getekende verwerkingsovereenkomst. Na deelname kun je de verbinding voor de suikerspiegelgegevens desgewenst verbreken. Je gelogde maaltijden, activiteiten (waaronder beweging), dranken, supplementen worden door jezelf gelogd in de Clear.bio applicatie en zijn eveneens zichtbaar voor medewerkers binnen het diëtisten- en supportteam. Dossiervorming vindt plaats in ons Elektronisch Patiëntendossier (EPD). We gebruiken deze gegevens om je onze diensten te leveren, zoals gepersonaliseerd voedingsadvies op basis van analyse van de door jou verstrekte gegevens.

Communicatie tussen de gebruiker en Clear.bio vindt hoofdzakelijk plaats via chat. Wij maken gebruik van de technologie van Intercom. Alleen medewerkers binnen het diëtisten- en supportteam hebben toegang tot deze gegevens.

Na afronding van een behandeling bewaren wij jouw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers nog 20 jaar digitaal. Wij bewaren overige gegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan wettelijke voorschriften te voldoen. Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de gegevens.

Je biomedische gegevens worden geanonimiseerd en geaggregeerd en gebruikt in rapportages met als doel inzicht te verschaffen in de effectiviteit van onze behandeling. Tevens worden gegevens pseudoniem gebruikt met als doel algoritmen te onderhouden en ontwikkelen, en wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Je contactgegevens zullen we bewaren met als doel je te informeren over eventuele ontwikkelingen binnen Clear.bio buiten de nieuwsbrieven om. Indien je hier geen prijs op stelt, kun je je afmelden via je contactpersoon binnen Clear.bio of door een e-mail te sturen naar privacy@clear.bio.

Als je de Clear.bio app installeert

Het installeren van de Clear.bio app is nodig om deel te nemen aan de behandeling. Toegang is alleen mogelijk indien Clear.bio is voorgeschreven of aangekocht. We maken gebruik van een database en CRM systeem met als doel je behandeling te kunnen volgen en alle informatie zichtbaar te maken in de applicatie.

Door het volgen van de intake geef je persoons- en gezondheidsgegevens op in onze applicatie:

 • voornaam;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • medische informatie (diabetesduur, gewicht, lengte, gezondheidsaandoeningen, medicatiegebruik).

Bij verwijzing vanuit een behandelaar vragen we tevens de volgende informatie uit in de app:

 • burgerservicenummer;
 • documentnummer;
 • polisnummer.

We verwerken deze gegevens met als doel je te kunnen behandelen, en de juiste informatie te verwerken om persoonscontrole uit te voeren.

Als je solliciteert bij Clear.bio

Clear.bio verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of door middel van formulieren en /of aangehechte CV’s via de tool Homerun. Clear.bio verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn:

 • contactgegevens van de sollicitant (zoals naam, adres);
 • opleiding van de sollicitant (zoals scholing, cursussen);
 • arbeidsverleden (zoals vroegere werkgevers, referenties).

Clear.bio bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijderen wij de gegevens van sollicitanten en alle identificeerde kenmerken uit haar database, uiterlijk 4 weken na het beëindigen en of afronden van de sollicitatieprocedure. Indien van deze termijn wordt afgeweken, bijvoorbeeld wanneer we mogelijk een passende andere functie hebben in de toekomst, dan wordt dit met de sollicitant besproken. We bewaren in overleg je gegevens voor een jaar.

Lijst van derde partijen waarmee we gegevens uitwisselen

 • Abbott Diabetes Care: De fabrikant van de sensor, welke de suikerspiegelgegevens aan ons beschikbaar maakt. Met als doel jou adviezen te kunnen geven via de Clear.bio app. De gegevens zijn opgeslagen in de Europese Unie.
 • Active Ants: Ons logistiek centrum ontvangt je NAW gegevens. Met als doel je bestelling te versturen. De gegevens zijn opgeslagen in de Europese Unie.
 • ActiveCampaign: Een systeem om mailings te verzorgen. Met als doel te informeren over ontwikkelingen binnen Clear.bio. De gegevens zijn opgeslagen in de Verenigde Staten, met deze partij hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met Standard Contractual Classes (SCC).
 • Airtable: Een CRM systeem. Met als doel het inzichtelijk maken van gebruikers en zorggroepen, en het verlenen van toegang tot de Clear.bio app. De gegevens zijn opgeslagen in de Verenigde Staten, met deze partij hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met Standard Contractual Classes (SCC).
 • Amazon Web Services (AWS): Onze backend / infrastructuur waar de app- en Portalgegevens zijn opgeslagen. Met als doel de app en de bijbehorende behandeling beschikbaar aan je te maken. De gegevens zijn opgeslagen in de Europese Unie.
 • Homerun: Een tool voor het sollicitatieproces. Met als doel sollicitatiegegevens van je te ontvangen. De gegevens zijn opgeslagen in de Europese Unie.
 • Intercom: Het product dat we gebruiken om met je te communiceren vanuit de Clear.bio applicatie of op de Clear.bio website. Met als doel met je in contact te treden om je advies te geven. De gegevens zijn opgeslagen in Ierland.
 • Mollie. Een tool die betalingsverkeer mogelijk maakt, indien je zelf voor de behandeling betaalt. De gegevens zijn opgeslagen in de Europese Unie.
 • VIPlive: Een platform waarmee een behandelaar naar ons kan doorverwijzen. Met als doel de patiënt aan te kunnen nemen en de juiste medische gegevens te verkrijgen. De gegevens zijn opgeslagen in de Europese Unie.
 • Vital. Een API welke geautomatiseerd suikerspiegelgegevens doorgeeft van Abbott aan Clear.bio. Met als doel je real time suikerspiegelgegevens te kunnen bieden in de Clear.bio app. De gegevens zijn opgeslagen in de Europese Unie.
 • Vital10: Het Elektronisch Patiënt Dossier waar we jouw medische gegevens ontvangen en (mogelijk) uitwisselen met je behandelaar. Met als doel je op de juiste manier te kunnen behandelen. De gegevens zijn opgeslagen in Nederland.
 • WordPress/Woocommerce: De backend van onze website waar je bestelling geplaatst wordt. Met als doel een bestelling op te kunnen nemen. De gegevens zijn opgeslagen in de Europese Unie.
 • Zorgdomein: Een platform waarmee een behandelaar naar ons kan doorverwijzen. Met als doel de patiënt aan te kunnen nemen en de juiste medische gegevens te verkrijgen. De gegevens zijn opgeslagen in de Europese Unie.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Op websites waarover wij geen controle hebben, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van alle informatie die je verstrekt tijdens het bezoeken van die sites. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buttons die op onze website zijn opgenomen waarmee gelinkt wordt naar LinkedIn en Facebook.

Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Toegang tot je gegevens

Je hebt het recht om de persoonlijke informatie die wij bewaren te bekijken, te wijzigen of te verwijderen. Persoonlijke aantekeningen van zorgprofessionals zijn uitgesloten bij een verzoek tot inzage van informatie. Ook informatie die bij openbaarmaking ervan inbreuk maakt op de privacy van een andere betrokkene, zal niet worden verstrekt.

E-mail je verzoek naar onze functionaris voor gegevensbescherming op privacy@clear.bio.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.clear.bio, welke domeinnaam wordt gehouden door het bedrijf Clear Health BV met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75846136. Clear Health BV handelt onder de naam Clear.bio.

Op deze website (www.clear.bio), zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaar je je akkoord met deze voorwaarden:

 • De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Clear.bio heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Clear.bio staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Clear.bio aanvaardt geen verplichting en wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen. Clear.bio garandeert evenmin dat de website van Clear.bio foutloos of ononderbroken functioneert.
 • Op www.clear.bio wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Clear.bio niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Clear.bio wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
 • De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruikmaakt, doe je dat voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als informatie voor mensen met diabetes type 2 die willen deelnemen aan de Clear.bio behandelingen. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnoses. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnoses dienen altijd door je arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door je arts begeleid te worden. Clear.bio is niet opgezet als een online consultatie dienst. Specifieke vragen over diabetes 2 of de aan jou voorgeschreven behandeling worden niet door ons beantwoord. Je zult hiervoor een afspraak moeten maken bij je huisarts of specialist.
 • De resultaten van de behandeling zijn gebaseerd op de resultaten van 215 deelnemers na drie maanden.
 • Clear.bio, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot de op www.clear.bio gepresenteerde informatie. De inhoud van www.clear.bio mag geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende.
 • Het persoonlijk gebruik van afdrukken van de informatieteksten wordt aangemoedigd. Tevens is het artsen toegestaan afdrukken van de informatieteksten aan patiënten te verstrekken. De bron van de informatie, in casu www.clear.bio, dient dan te worden weergegeven.
 • De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van www.clear.bio.
 • Op www.clear.bio en op deze Privacyverklaring en Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

E-mail disclaimer

Een e-mailbericht van Clear.bio is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Clear.bio staat niet in voor de juiste en/of volledige ontvangst van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst. Niet zakelijke opvattingen, meningen, opinies en uitingen in dit e-mailbericht zijn uitsluitend afkomstig van de auteur van dit bericht en kunnen niet worden toegerekend aan Clear.bio. Wij maken je erop attent dat de vertrouwelijkheid en integriteit van informatieverzending bij e-mail niet is gewaarborgd. Het is mogelijk dat e-mailberichten door derden zijn ingezien of gewijzigd. Als je per ongeluk dit e-mail bericht hebt ontvangen, verzoeken wij je contact op te nemen met de afzender van dit bericht bij Clear.bio. Wij raden je aan altijd gebruik te maken van up-to-date anti-virus software.

Disclaimer FreeStyle Libre

Clear.bio maakt gebruik van het FreeStyle Libre flash glucose monitoring systeem (FSL) van Abbott. De FreeStyle Libre is een medisch apparaat en is als zodanig door Abbott geregistreerd. De Clear.bio behandeling, als niet-medische toepassing, valt buiten deze registratie. Abbott aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de veiligheid, levensduur en prestatie van deze niet-geregistreerde applicatie. De resultaten van Clear.bio mogen niet in de plaats komen van het advies van je arts. Voor professionele medische hulp, neem contact op met je huisarts.

Coordinated Vulnerability Disclosure

Clear.bio hecht veel belang aan de veiligheid van haar programmatuur en diensten. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. Als je zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kun je dit op vertrouwelijke wijze aan ons melden. Deze aanpak is de zogenaamde Coordinated Vulnerability Disclosure. Op deze manier kan Clear.bio beschermende maatregelen treffen.

Melding maken van een kwetsbaarheid

Als je een kwetsbaarheid hebt gevonden horen wij dit graag per direct. Dat stelt ons in staat om zo snel mogelijk eventuele maatregelen te treffen. Clear.bio wil graag met je samenwerken om onze klanten en systemen nog beter te kunnen beschermen.
Lees hier meer over het maken van een melding.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door uitdraaien, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Contact

Suggesties ter verbetering van de website kunnen aan Clear.bio worden doorgegeven per email (info@clear.bio).