9,2

/10

van onze gebruikers

Clear.bio krijgt gemiddeld een

9,2

/10

van onze gebruikers

Algemene Voorwaarden

Als je deelnemer bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van Clear.bio dan doen wij dat graag met duidelijke afspraken. Door de aankoop van een Clear.bio pakket accepteer je onderhavige Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op www.clear.bio.

Laatste update: 26 Oktober 2023

1.0 Deelname

Deelname aan een behandeling van Clear.bio betreft een inspanningsovereenkomst tussen Clear Health B.V. en de deelnemer. Clear Health B.V. zal de deelnemer zo goed mogelijk begeleiden en adviseren in het proces om door aanpassing in voeding en leefstijl de diabetessituatie te verbeteren. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar proces.

Clear Health B.V. heeft geen inzicht in het volledig persoonlijk medisch dossier, behoudend de gegevens die betrekking hebben op deelname aan een behandeling en is dan ook niet verantwoordelijk voor de medische behandeling van de deelnemer. De behandelend arts van de deelnemer blijft de medische behandelaar. Medewerkers van Clear Health B.V. zullen daarom ook geen adviezen geven over gebruik en aanpassing medicatie. Bij doorverwijzing verwachten we dat de behandelend arts in de verwijzingsbrief eventuele complicaties of medicatie doorgeeft, die mogelijk invloed kan hebben op de leefstijladviezen vanuit Clear Health B.V. Gedurende de behandeling dient de deelnemer op verantwoorde wijze om te gaan met de leefstijladviezen door in goed overleg te gaan en blijven met de hoofdbehandelaar.

Je gaat een behandelovereenkomst aan met Clear Health B.V. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden ga je impliciet akkoord met het starten van een behandeling. Dit is mogelijk conform de Wet geneeskundige behandelovereenkomst, aangezien we Clear.bio niet classificeren als een ingrijpende verrichting.

2.0 Aankoop

Je kunt Clear.bio aanschaffen oor via de website (www.clear.bio) een behandeling aan te schaffen. Een behandeling kan bestaan uit een eenmalige aankoop of een abonnement. Bij een eenmalige aankoop bestaat de keuze tussen een Behandeling (2×2 weken meten, 12 weken begeleiding) en een Check (2 weken meten met begeleiding). Het abonnement (Houvast) bestaat uit 2 weken meten per maand.

Op de website of in overige communicatie kan een aankoop ook aangeduid worden als “plan”, “lidmaatschap” of “membership”. Hiermee wordt hetzelfde bedoeld.

Je moet minimaal achttien jaar zijn om Clear.bio te gebruiken, in goede gezondheid zijn (je staat niet onder medische behandeling op dit moment of hebt het gebruik van Clear overlegd met je behandelaar) en in het bezit zijn van een smartphone die NFC ondersteunt (zie: https://device-check.clear.bio/status).

Na de aankoop ontvang je een e-mail met daarin de bevestiging van je aankoop. Op dat moment is het mogelijk om in te loggen in de Clear.bio app.

Na de aankoop van een product heb je het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen af te zien van je aankoop. Dit is enkel mogelijk op het moment dat wij de glucosesensor, welke je na het afsluiten van je lidmaatschap hebt ontvangen, in goede staat en verzegeld retour hebben ontvangen.

3.0 Betaling

Als je een aankoop hebt gemaakt, ben je een bedrag verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de automatische incasso via SEPA (bij abonnementen) of creditcard gaat vanaf dat moment gelden. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

Betaling van een abonnement vindt plaats per maand. De eerste betaling vindt plaats bij het aangaan van het abonnement door middel van een online betaling en de volgende betalingen worden automatisch uitgevoerd eens per maand via automatische incasso via SEPA of CreditCard en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat abonnement.

Als we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren, (bijv. stornering, onvoldoende saldo, vervaldatum verstreken, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.

Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle gelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

De prijs van een abonnement kan van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in een abonnement zijn echter pas 30 dagen na kennisgeving van toepassing. Voor een vast abonnement gaan prijswijzigingen pas in op het moment dat de overeenkomst na een jaar afloopt.

Als je geen gebruik maakt van een aangekocht product of diensten, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

4.0 Opzegging

Indien je hebt gekozen voor een abonnement dan ben je een overeenkomst aangegaan welke flexibel opzegbaar is. Deze kan op elke moment opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

Je kunt je overeenkomst opzeggen door te mailen naar support@clear.bio vanuit het e-mailadres waarmee je je abonnement hebt afgesloten.

Nadat je hebt opgezegd behoud je toegang tot de Clear.bio app en zal je abonnement automatisch overgaan in een gratis abonnement waarmee je toegang houdt tot beperkte functionaliteit in de Clear.bio app.

5.0 Risico en aansprakelijkheid

Clear.bio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de informatie op de website of app. Zie voor meer toelichting de disclaimer, te vinden in de Privacyverklaring.

6.0 Persoonsgegevens

Om je aankoop uit te voeren beschikken we over jouw persoonsgegevens. Clear.bio verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In onze Privacyverklaring hebben op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De Privacyverklaring van Clear.bio kun je terugvinden op onze website.

Bij het gebruik van de FreeStyle Libre sensor, zijn gebruiksvoorwaarden van LibreView van toepassing zie www.libreview.com voor meer informatie.

7.0 Diversen

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die je mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in jouw land.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen een deelnemer en Clear.bio zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in Amsterdam. We verwijzen ook naar onze klachtenprocedure.

Als een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

Clear.bio kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.

We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.