Algemene Voorwaarden Portal

Ingangsdatum: November 2022

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van de Clear.bio Portal-website op https://portal.clear.bio (de ‘Site’). Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze site gaat gebruiken of aan een klantprofiel gaat werken, aangezien deze gebruiksvoorwaarden een wettelijke overeenkomst tussen jou en Clear Health B.V. zijn.

Clear Health B.V., IJsbaanpad 2, 1076CV Amsterdam, Nederland (‘Clear.bio‘ of ‘wij‘ of ‘ons‘ of ‘we‘) is de ontwikkelaar van de Clear.bio applicatie (“App“) en leverancier van glucosesensoren (“Sensors“) welke compatibel kunnen zijn met de Site.

DE SITE IS NIET BEDOELD VOOR DE DIAGNOSE VAN OF SCREENING OP DIABETES MELLITUS. GEBRUIKERS MOETEN ERVAN BEGRIJPEN DAT DE SITE EEN INFORMATIEBEHEERDIENST IS OM DE ANALYSE VAN VOEDSEL- EN GLUCOSEGEGEVENS TE MAKEN EN NIET BEDOELD IS ALS VERVANGING VAN HET ADVIES DAT JE AAN JOUW PATIËNTEN ALS PROFESSIONAL IN DE GEZONDHEIDSZORG VERSTREKT. DE SITE IS GEEN ELEKTRONISCHE GEZONDHEIDSDOSSIER EN JE DIENT PATIËNTINFORMATIE AF TE DRUKKEN EN/OF TE DOWNLOADEN DIE JE RELEVANT ACHT VOOR JOUW LEVERING VAN MEDISCHE ZORG, BEHANDELING OF ADVIES.

JOUW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE EN VORMT EN IS OP VOORWAARDE VAN JOUW AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DIEN JE DEZE SITE, DE DIENSTEN DIE VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR ZIJN OF ENIGE INFORMATIE OP DEZE SITE, NIET TE GEBRUIKEN.

JOUW GEBRUIK VAN DE SITE IS OOK ONDERWORPEN AAN HET PRIVACYBELEID VAN CLEAR.BIO BESCHIKBAAR OP WWW.CLEAR.BIO (‘PRIVACYVERKLARING’ EN/OF ‘PRIVACYVERKLARING ZORGVERLENER’), DAT UITLEGT HOE WE JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE JE VERSTREKT VERZAMELEN, BESCHERMEN, BEWAREN, OPSLAAN EN OPENBAAR MAKEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE. HET BESCHRIJFT OOK DE INFORMATIE DIE JIJ, ALS PROFESSIONELE GEBRUIKER, AAN JOUW PATIËNTEN DIENT TE VERSTREKKEN.

 1. Algemeen: De site is jouw toegangspoort tot jouw account waarin de sensoren van jouw patiënten en de app-metingen door jou kunnen worden opgeslagen, beoordeeld en geanalyseerd. De site is ontworpen om jou te helpen bij het bekijken en beheren van aspecten van de toestand van jouw patiënten, en om Clear.bio in staat te stellen verbeterde behandelingsbegeleiding te bieden aan patiënten die de Clear.bio-sensoren en de app gebruiken. Met de app kunnen patiënten hun glucosemetingen met ons delen. Clear.bio verbindt de respectievelijke gebruikersaccounts met jou.
 2. Professionele gebruiker‘ omvat alleen die erkende zorgverleners (en hun naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers en agenten die namens hun klinische praktijk werken) die ofwel een klinische praktijk hebben geregistreerd of zich hebben geregistreerd als een professionele gebruiker van de site.

Clear.bio staat slechts één gebruikersaccount per e-mailadres toe. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van de site. Ze zijn van kracht vanaf het moment dat je een account aanmaakt als professionele gebruiker totdat ze worden beëindigd zoals hieronder uiteengezet.

Door deze site te gebruiken, verklaar, erken en ga je ermee akkoord dat je een professionele gebruiker bent en naar behoren gemachtigd bent om deze site te gebruiken.

 1. Account: Onthul jouw accountgegevens aan niemand anders en maak jouw wachtwoordgegevens aan niemand bekend. Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw account en voor alle activiteiten die op of via jouw account plaatsvinden. Je stemt ermee in Clear.bio op de hoogte te stellen als je je bewust wordt van een beveiligingsincident of -inbreuk die van invloed is op jouw account, inclusief wanneer je denkt dat jouw wachtwoord is gecompromitteerd, en volledig samenwerkt met ons, wetshandhavingsinstanties of andere toepasselijke regelgevende instanties bij het aanpakken van de inbreuk. Clear.bio is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of gecompromitteerde wachtwoorden of voor enige activiteit op uw account door onbevoegde gebruikers of voor enig verlies dat voortvloeit uit of verband houdt met het ongeoorloofde gebruik van jouw account dat door jou is veroorzaakt. Als er een schending is van een van de beveiligingsvereisten door jou of andere professionele gebruikers in een praktijk die je creëert, kan die schending worden beschouwd als een schending van deze gebruiksvoorwaarden en kan dit leiden tot het onmiddellijk verwijderen van jouw account.

Je bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle internetverbindingen, computerapparatuur en benodigdheden die nodig zijn om de Site te ontvangen, te openen en te gebruiken. Je stemt ermee in de Site alleen te gebruiken zoals hierin uitdrukkelijk is toegestaan. Clear.bio, zijn gelieerde ondernemingen en zijn leveranciers bezitten alle rechten, titels en belangen in en op de Site, inclusief logo’s, afbeeldingen, video’s, afbeeldingen, software en ander materiaal (‘Materialen’).

Onder voorbehoud van jouw naleving van deze voorwaarden, verleent Clear.bio je hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Materialen te gebruiken en weer te geven en om deze Site uitsluitend voor jouw professionele gebruik te gebruiken. Met uitzondering van de voorgaande licentie, heb je geen andere rechten op de Site of enig Materiaal en mag je geen aanpassingen maken aan de de site of het materiaal op enigerlei wijze. Als jij, of een andere persoon onder jouw verantwoordelijkheid, een van de bepalingen in deze voorwaarden schendt, wordt de bovenstaande licentie automatisch beëindigd en moet je alle gedownloade of afgedrukte Materialen onmiddellijk vernietigen.

 1. Toegestaan gebruik van jouw account: Om de Site te gebruiken, moet je een aantal van jouw persoonlijke gegevens invoeren, waaronder jouw gebruikersnaam en wachtwoord, om in te loggen op jouw account. Je stemt ermee in om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken wanneer je je registreert bij en terwijl je de Site gebruikt, en je stemt ermee in om jouw accountinformatie nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Met deze gebruiksvoorwaarden kun je een account instellen als professionele gebruiker via het netwerk van jouw organisatie.

Je erkent en stemt ermee in dat de Site wordt aangeboden om jouw zorg voor jouw patiënten te verbeteren en om Clear.bio in staat te stellen betere behandelrichtlijnen te bieden voor patiënten die Sensoren en de App gebruiken, en je begrijpt dat deze geen vervanging zijn voor jouw professionele oordeel of voor jouw verantwoordelijkheden tegenover jouw patiënten.

 1. Verboden gebruik van jouw account: We beperken de toegang tot de professionele delen van onze Site tot professionele gebruikers. We behouden ons het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken een gebruikers-ID uit te schakelen, ook als je naar onze mening geen professionele gebruiker bent of als je niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze voorwaarden. Wanneer je onze Site gebruikt, mag je je niet inlaten met het verboden gebruik dat hieronder wordt uiteengezet. Je stemt ermee in dat u de Site NIET zult gebruiken voor de volgende redenen:
  • uploaden, downloaden, e-mailen, verzenden, opslaan of anderszins beschikbaar stellen van gegevens die onwettig, schadelijk, onrechtmatig, inbreuk op de privacy van een ander of anderszins aanstootgevend zijn;
  • doen alsof je iemand bent die je niet bent of een verkeerde voorstelling geven van wie je bent of op een andere manier jouw band met een persoon (inclusief een kind of zorgverlener) verkeerd voorstellen. Clear.bio behoudt zich het recht voor om een account of e-mailadres te weigeren of te blokkeren dat kan worden beschouwd als een imitatie of verkeerde voorstelling van jouw identiteit, of een verduistering van de naam of identiteit van een andere persoon, of dat is gebruikt om de gegevens van een andere gebruiker te kapen;
  • uploaden, downloaden, e-mailen, verzenden, opslaan of anderszins beschikbaar stellen van gegevens of andere informatie van kinderen (iedere persoon jonger dan 18 jaar of een andere leeftijd zoals de lokale wetgeving definieert als een kind), inclusief maar niet beperkt tot een van de volgende: volledige voor- of achternaam, geboortedatum, e-mailadres en hun Sensorgegevens, tenzij je toestemming hebt gekregen van de ouder/voogd van het kind;
  • inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een persoon (inclusief het uploaden van inhoud waarvoor je niet het recht hebt om te uploaden);
  • uploaden, posten, e-mailen, verzenden, opslaan of anderszins beschikbaar maken van materiaal dat virussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de normale werking van de site (of een deel daarvan) of enig ander computersoftware of -hardware;
  • interfereren met of verstoren van de Site (inclusief toegang tot de site via geautomatiseerde middelen, zoals scripts of webcrawlers), of servers of netwerken die zijn verbonden met de site, of enig beleid, vereisten of voorschriften van netwerken die zijn verbonden met de site (inclusief eventuele ongeoorloofde toegang tot, gebruik of monitoring van gegevens of verkeer daarop);
  • verzamelen, opslaan of uploaden van persoonlijke informatie, inclusief gezondheidsinformatie, over personen die een Sensor gebruiken zonder eerst hun voorafgaande toestemming te hebben gekregen of zonder anderszins geautoriseerd te zijn om dit te doen, bijvoorbeeld als je een verzorger, zorgverlener of ouder/voogd bent;
  • reverse-engineeren, decompileren, demonteren, decoderen, afgeleide werken maken van, toegang krijgen tot de broncode van of wijzigen van de site, behalve en dan uitsluitend voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving;
  • automatisch downloaden van persoonlijke informatie, inclusief gezondheidsinformatie, van meerdere patiëntenaccounts;
  • inloggegevens voor het account van een patiënt aanvragen, ontvangen of gebruiken;
  • verzamelen, downloaden, opslaan of uploaden van persoonlijke informatie, inclusief gezondheidsinformatie, met behulp van sensoren, om de persoonlijke informatie weer te geven op een mobiele app of website van een derde partij die niet wordt beheerd door Clear.bio en niet is gekoppeld aan of is gemaakt door een zorgverlener of klinische praktijk;
  • het verzamelen, downloaden, opslaan of uploaden van persoonlijke informatie, inclusief gezondheidsinformatie, over andere gebruikers van de Site of een persoon die Sensoren gebruikt in verband met een van de voorgaande verboden activiteiten; en/of
  • informatie over de functies of prestaties van de site aan derden bekendmaken zonder onze voorafgaande toestemming, behalve zoals vereist voor wettelijke of regelgevende doeleinden of om te helpen bij het verlenen van jouw medische behandeling van een patiënt.

Clear.bio behandelt alle persoonlijke patiëntgegevens waarvoor het een verwerkingsverantwoordelijke is, inclusief gezondheidsinformatie, in overeenstemming met de Privacyverklaring. Wanneer jouw patiënt een Clear.bio-account heeft aangemaakt en je toegang geeft tot dat account, zal Clear.bio (via de Site) zowel de persoonlijke gegevens van jou als jouw patiënt namens jou als zorgaanbieder verwerken als ‘verwerker’, jouw patiëntgegevens verwerken om hun vitale belangen te beschermen, zoals bepaald naar uw eigen goeddunken als hun zorgverlener.

Beschikbaarheid en nauwkeurigheid van informatie: De Site, of een functie of een deel daarvan, is mogelijk niet in alle talen of in alle landen beschikbaar en Clear.bio verklaart niet dat de site, of een functie of een deel daarvan, geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover je ervoor kiest om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site, doe je dit op eigen initiatief en ben je verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten. Alle gegevens die je kunt inzien, zijn uitsluitend gebaseerd op de glucosegegevens van jouw patiënten en andere door hen verstrekte informatie. Clear.bio geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van gegevens die door jou toegankelijk zijn of worden bekeken, of van inhoud die wordt gegenereerd door de gegevens die op de Site zijn opgeslagen. Clear.bio geeft met name geen verklaringen of garanties dat informatie op basis van dergelijke gegevens in overeenstemming is met overheidsvoorschriften die openbaarmaking van informatie vereisen.

 1. Verwijdering van jouw account: Je kunt jouw account op elk moment verwijderen. Jouw account wordt onomkeerbaar verwijderd na ontvangst en verwerking van jouw verwijderingsverzoek, tenzij er een contractuele of wettelijke verplichting is om uw informatie in onze databases te bewaren. Houd er rekening mee dat het tot 72 uur kan duren om jouw verzoek te verwerken. Je erkent dat het verwijderen van jouw account mogelijk geen effect heeft op de persoonlijke informatie met betrekking tot jouw patiënten waartoe Clear.bio toegang heeft gekregen om de behandelingsrichtlijnen voor patiënten die Clear.bio’s Sensors gebruiken te verbeteren. Clear.bio is niet verantwoordelijk voor het namens jou bewaren/opslaan of back-uppen van jouw account. Je bent als enige verantwoordelijk voor het bewaren/onderhouden/opslaan en back-uppen (elektronisch en/of op papier) van alle gegevens die je wilt bewaren. Clear.bio is niet verantwoordelijk voor ongeoorloofde toegang tot, gebruik van of wijziging van jouw informatie. Als je jouw persoonlijke informatie of rapporten e-mailt, een back-up maakt of anderszins deelt met derden, is die informatie mogelijk niet versleuteld en heeft Clear.bio geen mogelijkheid om de privacy of veiligheid van die informatie te beheren. Je dient de stappen te nemen die je geschikt acht om de veiligheid van dergelijke informatie te beschermen. Tenzij anders vereist door de wet, stem je ermee in dat jouw account niet overdraagbaar is en dat alle rechten op het hebben van een account of gegevens die op de site zijn opgeslagen, eindigen bij jouw overlijden. In dit geval kan jouw account worden beëindigd en alle gegevens daarin worden verwijderd. E-mail privacy@clear.bio voor meer informatie. Clear.bio behoudt zich het recht voor om inactieve accounts na zes (6) maanden te verwijderen. We zullen jou van tevoren op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat aan jouw account is gekoppeld, zodat je de mogelijkheid hebt om ervoor te zorgen dat jouw account actueel en beschikbaar blijft voor jouw gebruik.
 2. Links naar websites van derden: Deze Site kan worden gekoppeld aan andere websites die geen Sites zijn die worden beheerd door Clear.bio (gezamenlijk ‘Sites van derden’). Bepaalde delen van de Site kunnen jou toestaan om te communiceren en/of transacties uit te voeren met dergelijke sites van derden en, indien van toepassing, jou toestaan om jouw privacy-instellingen te configureren in jouw site-account van derden om toe te staan dat jouw activiteiten op deze site worden gedeeld met jouw contacten in jouw account van een externe site en in bepaalde situaties kunt u via een link worden overgebracht naar een site van derden, maar het kan lijken alsof je je nog steeds op deze Site bevindt. In ieder geval erken je en ga je ermee akkoord dat de Sites van derden mogelijk een ander privacybeleid, algemene voorwaarden en/of gebruikershandleidingen en zakelijke praktijken hebben dan Clear.bio, en je erkent en stemt er verder mee in dat jouw gebruik van dergelijke Sites van derden vallen onder de respectieve privacyverklaring en algemene voorwaarden en/of gebruikershandleidingen van de Site van derden. Je stemt er hierbij mee in om te voldoen aan alle voorwaarden, gebruikershandleidingen en privacybeleid van alle sites van derden. Clear.bio biedt je voor jouw gemak links naar de Sites van derden, en Clear.bio verifieert niet, doet geen verklaringen of neemt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke Sites van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, kwaliteit of volledigheid van de inhoud, diensten, weergegeven links en/of andere activiteiten die op of via dergelijke sites van derden worden uitgevoerd. JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT CLEAR.BIO IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN, DIRECT OF INDIRECT, VOOR GOEDEREN, DIENSTEN, INFORMATIE, MIDDELEN EN/OF INHOUD DIE OP OF VIA ENIGE WEBSITES VAN DERDEN EN PARTIJEN BESCHIKBAAR ZIJN HANDEL OF COMMUNICATIE, OF VOOR ENIGE SCHADE DIE DAARAAN VERBONDEN IS, OF VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES VEROORZAAKT OF VERWEZENLIJKT TE ZIJN VEROORZAAKT DOOR OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK OF VERTROUWEN OP DE INHOUD OF ZAKELIJKE PRAKTIJKEN VAN EEN DERDE PARTIJ. Elke verwijzing op de Site naar een product, dienst, publicatie, instelling of organisatie van een derde partij of persoon vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van Clear.bio.
 3. Geen medisch advies: DE SITE IS NIET BEDOELD VOOR DE DIAGNOSE VAN OF SCREENING OP DIABETES MELLITUS. JE ERKENT DAT, TERWIJL CLEAR.BIO INFORMATIE GEBRUIKT OM DE BEGELEIDING VAN DE BEHANDELING TE VERBETEREN, CLEAR TECH BV (DE VERSTREKKER VAN HET CLEAR.BIO PORTAL) GEEN VERLENER VAN MEDISCHE ZORG IS EN CLEAR.BIO NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET MELDEN AAN JOU VAN WIJZIGINGEN VAN DE WAARDEN VAN JOUW PATIËNTEN OF VOOR HET VERSTREKKEN VAN MEDISCH ADVIES AAN PATIËNTEN. De Site is bedoeld voor informatieve doeleinden en is ontworpen om Clear.bio, patiënten en jou te helpen diabetes beter te managen en te ondersteunen door middel van informatie, analyse en communicatie, en is niet bedoeld om de relatie tussen patiënten en hun medische zorgverleners te vervangen. De inhoud van gezondheidsinformatie die via de site voor jou beschikbaar is, is gebaseerd op informatie die wordt verstrekt via gegevensoverdracht met betrekking tot medische apparatuur van patiënten die hun sensoren scannen. Clear.bio beveelt of onderschrijft geen specifieke tests, producten, procedures of meningen. JOUW BESLISSING OM ACTIE TE ONDERNEMEN OP BASIS VAN INFORMATIE DIE IS VERZONDEN NAAR OF OPGESLAGEN OP DE SITE OF OP ENIGE INFORMATIE ONTVANGEN VAN WERKNEMERS, AGENTEN OF LEVERANCIERS VAN CLEAR.BIO, IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. CLER.BIO, ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DERDE AANBIEDERS EN VERWANTE BEDRIJVEN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF NALATIGHEDEN IN DE INHOUD, INCLUSIEF GEZONDHEIDSINFORMATIE-INHOUD, VAN ONZE SITE, EN DOOR GEREGISTREERDE GEBRUIKERS MOET GEEN VERTROUWEN WORDEN GEPLAATST OP DE INFORMATIE DIE OP DE SITE BESCHIKBAAR IS.
 4. Geen elektronisch medische dossiers: DE INFORMATIE DIE VIA DE SITE VOOR JOU BESCHIKBAAR IS, IS GEEN ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER. JE MOET ALLE INFORMATIE DOWNLOADEN EN/OF AFDRUKKEN DIE JE, NAAR EIGEN DISCRETIE, NOODZAKELIJK ACHT OM OP TE NEMEN IN DE MEDISCHE DOSSIER VAN JOUW PATIËNTEN.
 5. Afwijzing van garanties: JE ERKENT EN GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT JOUW GEBRUIK VAN DE SITE OP EIGEN RISICO IS EN DAT VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING BIJ JOU LIGT. Alle inhoud op de site is uitsluitend bedoeld om informatie te verstrekken. Hoewel Clear.bio van mening is dat de gegevens die op de Site worden weergegeven juist zijn op het moment dat ze aan de gebruikers worden verzonden, geeft Clear.bio geen enkele verklaring, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. Clear.bio is in geen geval aansprakelijk jegens jou voor enig verlies als gevolg van fouten, weglatingen of vertragingen bij de overdracht van informatie, of door onderbrekingen in telecommunicatieverbindingen.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, LEVEREN CLEAR.BIO, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HAAR DERDE PROVIDERS DE SITE ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ MET ALLE FOUTEN EN DEFECTEN EN ZONDER ENIGE ANDERE GARANTIE VAN ENIGE AARD, EN ALLE ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN TITEL EN NIET-INBREUK, ELKE IMPLICIETE GARANTIES, PLICHTEN OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID VAN EEN GESCHIKTHEID VAN VIRUSSEN. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR CLEAR.BIO OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN CLEAR.BIO ZAL EEN GARANTIE MAKEN.

Clear.bio, zijn gelieerde ondernemingen en zijn externe leveranciers garanderen niet dat de functies op de site aan jouw vereisten zullen voldoen of dat de werking van de site ononderbroken of foutloos zal zijn. Voor zover de toepasselijke wetgeving Clear.bio verplicht om garanties te verstrekken, stem je ermee in dat de reikwijdte en duur van een dergelijke garantie de minimale omvang zal zijn die vereist is onder dergelijke toepasselijke wetgeving.

Clear.bio biedt in geen geval enige garantie of verklaring met betrekking tot hardware of software van derden, en Clear.bio wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot eventuele storingen daarvan. Clear.bio wijst alle aansprakelijkheid af die kan voortvloeien uit acties of claims tegen Clear.bio of een van haar gelieerde ondernemingen, agenten of rechtverkrijgenden, of andere derde partijen die van toepassing kunnen worden in de loop van deze voorwaarden.

 1. Beperking van aansprakelijkheid: ONGEACHT ENIGE VERLIEZEN DIE JE KAN LIJDEN EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN CLEAR.BIO, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ENIGE VAN HAAR DERDE LEVERANCIERS EN ONDER ENIGE BEPALING VAN OF ANDERSZINS VERHAALSMOGELIJKHEDEN VOOR AL HET VOORGAANDE ZIJN BEPERKT TOT HET HERSTELLEN, REPAREREN OF ANDERSZINS HERSTELLEN VAN FOUTEN BINNEN DE SITE, ZELFS ALS EEN DERGELIJK VERLIES DOOR DE PARTIJEN TE ZIEN OF OVERWEGEND WAS OF, INDIEN VAN TOEPASSING, HET BEDRIJF VOOR DE TOEGANG VAN DE SITE OF EUR € 10,00. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL CLEAR.BIO, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HAAR DERDE LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS JOU (OF JOUW PATINTEN, WERKNEMERS, AANNEMERS, AGENTEN OF GEBRUIKERS) VOOR SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE, VOOR BEDRIJFSONDERBREKING, VOOR PERSOONLIJK LETSEL, VOOR VERLIES VAN PRIVACY OF VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE, SOFTWARE VAN DERDEN EN/OF HARDWARE VAN DERDEN DIE WORDEN GEBRUIKT MET DE SITE, VOOR VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT INVLOED KAN INVLOED OP JOUW INFORMATIESYSTEEM EN NAAR HET DOWNLOADEN VAN ENIGE MOBIELE APP/MATERIAAL/WEBSITE DIE AAN DE SITE IS GEKOPPELD, OF ANDERSZINS IN VERBAND MET ENIGE BEPALING VAN DEZE VOORWAARDEN), HETZIJ IN GARANTIE, CONTRACT OF ONRECHTMATIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID OF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, ZELFS INDIEN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID DAARVAN, INCLUSIEF MEDISCHE KOSTEN, JURIDISCHE KOSTEN, INKOMSTENVERLIES OF WINST (DIRECT OF INDIRECTE), ZELFS INDIEN DUIDELIJK. EN ZELFS ALS DE REMEDIE NIET VOLDOET AAN ZIJN ESSENTIËLE DOEL. ALLEEN JIJ KUNT BACK-UPPLANNEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IMPLEMENTEREN DIE NODIG ZIJN OM UW BEHOEFTEN AAN TE PASSEN IN HET GEVAL DAT EEN FOUT IN DE SITE COMPUTERPROBLEMEN EN GERELATEERDE GEGEVENSVERLIES VEROORZAAKT. OM DEZE ZAKELIJKE REDENEN BEGRIJP JE EN GA JE AKKOORD MET DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE SECTIE EN ERKEN JE DAT ZONDER JOUW INSTEMMING MET DEZE BEPALING ELKE TOEPASSELIJKE VERGOEDING HOGER ZOU ZIJN.
 2. Vergoeding: Je stemt ermee in Clear.bio, haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiegevers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, eisen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief honoraria van advocaten en deskundigen) die door een derde partij zijn gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit, of verband houdend met een schending van deze voorwaarden of wetten, voorschriften of rechten van derden, inclusief een schending van gegevensbeschermings- of privacyverplichtingen, elke schending van hun auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten van een derde partij door jou of anderen in jouw praktijk of organisatie of anderszins in verband met jouw of hun gebruik van de site, hetzij door nalatigheid, nalatigheid of opzettelijk wangedrag.
 3. Licentie: Clear.bio claimt geen eigendom van jouw persoonlijke gegevens die je verzendt of invult op de Site. Door jouw persoonlijke gegevens aan Clear.bio bekend te maken, verleen je Clear.bio een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om dergelijke gegevens te gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren en vertalen met het doel je de site te verstrekken. Clear.bio kan gegevens die afkomstig zijn van de site voor onderzoeksdoeleinden creëren, openen, bewaren, gebruiken of openbaar maken aan externe onderzoekers, geaggregeerde, geanonimiseerde, niet-geïdentificeerde (of gepseudonimiseerde gegevens voor zover toegestaan door jouw wetgeving) het gebruik en de verschillende componenten en apparatuur ervan, om de prestaties of impact op klinisch personeel of tussen klinieken te evalueren, om de werking van de Site en de Sensoren te verbeteren, om site-upgrades te valideren, of voor productontwikkeling en kwaliteit en veiligheid van medische hulpmiddelen. Je gaat ermee akkoord dat de licentie hierin Clear.bio toestaat om dergelijke acties te ondernemen. Wanneer persoonlijke informatie wordt verstrekt aan externe leveranciers om ons te helpen bij het aanbieden van de Site, zijn ze verplicht om persoonlijke informatie vertrouwelijk en veilig te houden en mogen ze persoonlijke informatie alleen gebruiken in de minimaal noodzakelijke mate.
 4. Feedback: Alle gegevens, opmerkingen of materialen die je via de Site aanlevert of aan Clear.bio verstrekt om ondersteuning te ontvangen, inclusief feedbackgegevens, zoals vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke (‘Feedback’), worden geacht niet vertrouwelijk te zijn. Clear.bio heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke feedback en is vrij om de feedback zonder beperking te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken, tentoon te stellen, weer te geven, over te dragen, afgeleide werken te creëren en te distribueren aan anderen, behalve gezondheidsinformatie en persoonlijke informatie die mogelijk is opgenomen in de Feedback, maar die onderhevig is aan ‘Sectie 13. Licentie’ hierboven. Verder staat het Clear.bio vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke Feedback te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke Feedback is verwerkt.
 5. Eigendomsrechten: Je erkent en gaat ermee akkoord dat Clear.bio en/of zijn licentiegevers eigenaar zijn van alle wettelijke rechten, titels en belangen in en op de Site, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterface, de scripts en software die worden gebruikt om de site te implementeren, en alle software of documenten die aan jou zijn verstrekt als onderdeel van en/of in verband met de Site, inclusief alle Intellectuele Eigendomsrechten die daarop bestaan, al dan niet geregistreerd, en waar ook ter wereld. Je gaat er verder mee akkoord dat de Site eigendoms- en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht. Je stemt ermee in dat je dergelijke eigendomsinformatie of materialen op geen enkele manier zult gebruiken, behalve voor gebruik van de site in overeenstemming met deze voorwaarden. Geen enkel deel van de site (inclusief patiëntgegevens) mag worden gereproduceerd, opnieuw verzonden of weergegeven in welke vorm of op welke manier dan ook, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden of waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Je mag geen productidentificatie, copyrightvermeldingen of eigendomsbeperkingen van de Site verwijderen. Je erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat toegang tot de Site in licentie wordt gegeven en niet aan jou wordt verkocht, en dat Clear.bio, zijn licentiegevers, gelieerde ondernemingen en leveranciers jou een niet- exclusieve licentie om de site te gebruiken op basis van deze gebruiksvoorwaarden, en dat jouw gebruik van de Site ook onderworpen is aan alle regels of beleidsregels die worden toegepast door externe leveranciers van Clear.bio. Je stemt er daarom mee in dat Clear.bio en/of zijn licentiegevers geen eigendoms- of eigendomsrechten op de Site, intellectuele eigendomsrechten of andere technologie, informatie of materialen overdragen aan een gebruiker, en tussen de partijen, Clear.bio, zijn gelieerde ondernemingen, zijn leveranciers en zijn licentiegevers, behouden het exclusieve eigendom van alle rechten, titels en belangen in en op alle aspecten van de site, alle intellectuele eigendomsrechten en alle andere technologie, informatie en materialen, evenals alle kopieën of wijzigingen daarvan (door wie en wanneer gemaakt). RECHTEN DIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK WORDEN TOEGEKEND, WORDEN VOORBEHOUDEN DOOR CLEAR.BIO EN/OF HAAR LICENTIEGEVERS. Het gebruik van dit materiaal en de bijbehorende rechten van Clear.bio, haar gelieerde ondernemingen en haar leveranciers, worden hierbij erkend, behalve voor zover het voorgaande niet effectief is in bepaalde landen/staten/provincies/jurisdicties.
 6. Remedie: Schendingen van deze voorwaarden kunnen worden onderzocht en er kunnen passende juridische stappen worden ondernomen, waaronder civiele, strafrechtelijke of billijke maatregelen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Clear.bio, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, jouw toegang tot onze Site kan beëindigen, ongeautoriseerde gebruikersinhoud kan verwijderen of enig ander beschikbaar rechtsmiddel kan uitoefenen als we van mening zijn, naar eigen goeddunken, dat jouw gedrag of het gedrag van een persoon met wie wij denken dat je handelt in overeenstemming met, of de gebruikersinhoud die u verstrekt, in strijd is met of in strijd is met deze voorwaarden of toepasselijke wetgeving of in strijd is met onze rechten of de rechten van onze gelieerde ondernemingen, licentiegever of een andere gebruiker van onze Site. Je stemt ermee in dat geldelijke schadevergoeding ons mogelijk geen afdoende remedie biedt voor schendingen van deze voorwaarden en je stemt in met een gerechtelijk bevel of andere billijke vergoeding voor dergelijke schendingen. Een gedrukte versie van deze voorwaarden en van elke gerelateerde kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of in verband met deze voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm.
 7. Beëindiging van jouw account: Deze voorwaarden zijn van kracht bij het aanmaken van een account en blijven van kracht totdat ze worden beëindigd. Je kunt Clear.bio op elk moment vragen om je account te verwijderen. Clear.bio kan jouw account om een van de volgende redenen opschorten of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou:
  • Elke schending door jou van deze voorwaarden.
  • Het niet verstrekken van nauwkeurige, actuele en volledige accountinformatie.
  • Het niet melden van een beveiligingsincident of een daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk op uw wachtwoord of account.
 8. Taal: De partijen komen overeen dat de Engelse taal de officiële taal van deze voorwaarden zal zijn. Als er een conflict, schijnbaar conflict of dubbelzinnigheid is tussen een van de clausules van deze gebruiksvoorwaarden in de Engelse taal en de vertaalde taal, prevaleert de tekst van de Engelstalige versie.
 9. Toepasselijk recht: Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met enige keuze van wettelijke bepalingen. In geval van tegenstrijdigheid tussen buitenlandse wetten, regels en voorschriften en die van Nederland, zullen de wetten, regels en voorschriften van Nederland zoveel mogelijk van toepassing zijn. Je stemt ermee in dat deze voorwaarden volledig uitvoerbaar zijn in Nederland, en je stemt ermee in dat de jurisdictie en locatie correct zijn en behoren tot de federale rechtbanken in Nederland, met betrekking tot alle procedures die voortvloeien uit deze voorwaarden of de relatie tussen de partijen hierbij. De partijen komen hierbij overeen dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten niet van toepassing is op deze gebruiksvoorwaarden voor de internationale verkoop van goederen.
 10. Scheidbaarheid. Als, om welke reden dan ook, een rechtbank met de juiste jurisdictie oordeelt dat een deel van deze voorwaarden ongeldig is of niet kan worden afgedwongen, blijven alle andere delen van kracht. Het ongeldige of niet-afdwingbare deel zal alleen worden hervormd voor zover nodig om het geldig en afdwingbaar te maken. Sommige rechtsgebieden staan bijvoorbeeld bepaalde afwijzingen van garanties met betrekking tot individuele professionele gebruikers niet toe, ondanks het feit dat dit een business-to-business-overeenkomst is in plaats van een consumentenovereenkomst, en in een dergelijk geval mogen alleen de disclaimers die als ongeldig worden beschouwd, van deze disclaimers worden gescheiden van de voorwaarden.
 11. Geen rechten van derden. Deze voorwaarden zijn tussen jou en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om een van de bepalingen af te dwingen.
 12. Ondersteuning: Gratis technische ondersteuning is beschikbaar door naar de Clear.bio-ondersteuningssite te gaan of door contact op te nemen met jouw accountmanager.

Wijziging voorwaarden van de Site: Clear.bio behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Van professionele gebruikers van onze site wordt verwacht dat ze de gebruiksvoorwaarden regelmatig controleren op wijzigingen, aangezien deze bindend voor jou zijn. We raden u aan om deze voorwaarden elke keer dat je onze site gebruikt te lezen. Updates zullen worden aangegeven door een wijziging in de ingangsdatum en jouw voortgezet gebruik van onze Site en voortdurende toegang tot jouw account na een dergelijke wijziging vormt jouw instemming met het volgen van en gebonden zijn aan de meest recente versie van deze voorwaarden. Je kunt wijzigingen in deze voorwaarden in leesbare vorm opslaan of afdrukken.